Fm Portal® Veiligheid, uw partner in ontzorgen!

Een brand of een inbraak komt altijd ongewenst. Bij brand duurt het ongeveer 15 minuten voordat de brandweer “blusklaar” op locatie is. Dit betekent dat u in dat eerste kwartier zélf actie moet ondernemen. Een gedegen brandveiligheidsplan is hiervoor essentieel. Bij inbraak is de veiligheidsdienst ook niet altijd tijdig op locatie, de materiële schade is vaak enorm. Simpele oplossingen zoals een alarminstallatie, buitenverlichting en deugdelijk hang en sluitwerk helpen vaak al om dit ongewenste bezoek te weren en hoeven niet altijd duur te zijn.
Veiligheid kan worden gedefinieerd als een ‘Toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade’.
100% veiligheid kan nooit gerealiseerd worden, maar we kunnen er wel naar streven om daar zoveel mogelijk bij in de buurt te komen. Facility Portal doet dat samen met u en haar concept Fm Portal® Veiligheid.

Fm Portal® Veiligheid ondersteunt u hierin !

Het maakt daarbij niet uit of het gaat om een profit- of een non-profitorganisatie. Fm Portal® Veiligheid biedt zowel kantoren, scholen als zorginstellingen ondersteuning bij het bereiken van een optimaal veiligheidsniveau. Al haar expertise op het gebied van veiligheid is ondergebracht in het totaalconcept Fm Portal® Veiligheid.

Fm Portal® Veiligheid
Om uw organisatie te helpen om het optimale (brand)veiligheidniveau te bereiken, heeft Fm Portal® Veiligheid alle kennis en oplossingen voor het in kaart brengen, naar het juiste niveau brengen en borgen van de (brand en inbraak)veiligheid. Fm Portal® Veiligheid zorgt er niet alleen voor dat door middel van kennis een bijdrage geleverd wordt aan de veiligheid, door onder andere een toetsing aan de wettelijke kaders, zoals het Gebruiksbesluit, NEN-normen en vergunningen, maar betrekt ook de mens in het geheel erbij. Zoals in veel situaties het geval is, geldt namelijk ook bij veiligheid, dat zonder het juiste menselijk handelen geen optimale situatie te creëren is. Fm Portal® Veiligheid maakt uw beheer leuker, gemakkelijker en goedkoper!

[read more=”Lees meer” less=”Lees minder”]

Onze werkwijze in het kort:

Inventarisatie:
De brandveiligheid wordt geïnventariseerd op basis van essentiële onderdelen, bij de gebruiksvergunning, brandcompartimenten, rookcompartimenten, ontvluchting, brandveiligheid constructies, materiaalgebruik, brandbeveiligingsinstallaties, inbraakinstallaties, vluchtwegaanduidingen, bedrijfshulpverleners, ontruimingsplan inclusief vluchtwegtekeningen etc.
Uit deze inventarisatie volgt een brandveiligheidrapport met knel- en verbeterpunten. Deze knel- en verbeterpunten worden vervolgens aangepakt (plan van aanpak), zodat het gewenste brandveiligheid niveau snel wordt bereikt.

Beheer:
Vervolgens wordt dit niveau geborgd door doorlopende controle via ons beheermodel en het jaarlijks evalueren van de (brand)veiligheid. Wij zijn uw aanspreekpunt voor alle vragen. Tevens adviseren wij u m.b.t. besparingen en onderhoud.

Maatwerk
Veiligheidszorg is maatwerk. Fm Portal® Veiligheid geeft elk aspect van de organisatie de noodzakelijke aandacht. Denk bijvoorbeeld aan veiligheidsoptimalisering voor bijzondere doelgroepen. Tegelijkertijd wordt gekeken naar kostenbesparingen, onder meer door een beoordeling van de huidige onderhoudscontracten.

Wat kost het?
Inventarisatie en beheer brand & inbraakveiligheid is maatwerk.
Wij komen graag in de gelegenheid om voor u een passende aanbieding te verzorgen!

Waarom Fm Portal Veiligheid?

 • Fm Portal® Veiligheid staat voor Sneller, Eenvoudiger en Goedkoper beheer van uw brand en inbraakveiligheid;
 • Fm Portal® Veiligheid is dynamisch, levert maatwerk en sluit daardoor altijd aan op uw organisatie;
 • Fm Portal® Veiligheid werkt prettig samen met elk brandweerkorps, ook in uw regio;
 • Nooit meer zoeken naar documenten in uw bestaande logboek;
 • Altijd is uw logboek op orde en 24 uur per dag beschikbaar;
 • Nooit meer teveel betalen voor onderhoud en vervangen van componenten;
 • Professioneel, altijd voor u op zoek naar de beste oplossingen;
 • De juiste (herhalings)cursussen en opleidingen verzorgen voor de bestaande en nieuwe medewerkers;
 • Onze proactieve houding leidt tot een flinke tijdsbesparing voor u;
 • Samenwerking met de huidige onderhoudscontracten/leveranciers van de klant is uiteraard mogelijk;
 • Met het concept wordt proactief ingespeeld op de wet- en regelgeving;
 • Indien gewenst kan men zich inspannen voor het Keurmerk Brandveilig Gebouw.

Fm Portal® Veiligheid heeft onderstaande dienstverleningen voor u beschikbaar welke wij graag verder toelichten:

 • Uitbesteden van de beheerder brandmeldinstallatie;
 • Beheer brandscheidingen;
 • Projectmanagement;
 • Inspectie brand en inbraakveiligheid;
 • QuickScan Veiligheid;
 • Vergunningsaanvragen & gebruiksmeldingen;
 • Adviseringen Veiligheid;
 • Ondersteuning eisen brandveiligheid;
 • Gratis scan contracten blusmiddelen/noodverlichtingen/BMI etc.;
 • Vluchtwegtekeningen, ontruimingsplannen en oefeningen;
 • BHV opleidingen en herhaalcursussen;

Uitbesteden van de ‘beheerder brandmeldinstallatie’

Ieder gebouw met een brandmeldinstallatie, ontruimingsinstallatie, en/of rookbeheersing-installatie dient volgens de NEN2654(-1-2-3) maandelijks te worden gecontroleerd. Het maakt hierbij niet uit of de installatie is gecertificeerd, geëist of vrijwillig is aangebracht en of de installatie wel of geen doormelding naar een RAC (regionale alarmcentrale) of PAC (Particuliere alarmcentrale) heeft. De controle van deze installaties dient uitgevoerd te worden door een “opgeleid persoon” ook wel “Beheerder brandmeldinstallatie”. Elf keer per jaar dient de beheerder brandmeldinstallatie een periodieke controle uit te voeren. Één keer per jaar moet dit worden gedaan door een extern erkend en gecertificeerd branddetectie-bedrijf.
Het onderhoud van de brandmeld-, en/of ontruimingsinstallatie kent drie typen onderhoud;

 • Een maandelijkse controle
 • Een 4 en 8 maandelijkse, uitgebreide controle
 • Een jaarlijkse inspectie uitgevoerd door een erkend branddetectiebedrijf

Alle gebeurtenissen en het uitgevoerde onderhoud die samenhangen met het functioneren van de brandmeld-, en/of ontruimingsinstallatie, moeten door de beheerder brandmeldinstallatie in een logboek worden bijgehouden.

Aansprakelijkheid:
Indien er binnen het object waar een installatie aanwezig is zich een calamiteit heeft voorgedaan, kunnen de logboeken worden opgevraagd en ingezien door de brandweer, Justitie en verzekeringsmaatschappijen. Indien er controles niet of gedeeltelijk niet zijn uitgevoerd kan er sprake zijn van nalatigheid en is het mogelijk dat de gebruiker of eigenaar van het gebouw hoofdelijk aansprakelijk wordt gesteld.

Wat Fm Portal® Veiligheid voor u kan betekenen:
Uiteraard kunt u ervoor kiezen binnen uw bedrijf of instelling een medewerker op te leiden tot beheerder brandmeldinstallatie. Vanzelfsprekend brengt het uitvoeren van deze taak echter een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee. Het structureel uitvoeren van het onderhoud kost tijd (en dus geld), tijd die u als klant vaak niet heeft in verband met uw eigen dagelijkse arbeidsprocessen. Daarnaast is het zo dat wanneer de eigen beheerder op vakantie is, met verlof,
ziek of een andere baan krijgt er een extra of nieuwe beheerder moet worden opgeleid.
Fm Portal® Veiligheid biedt u de mogelijkheid om de verplichte controles uit te besteden. Dit houdt in dat wij met onze gecertificeerde werknemers u de maandelijkse controles uit handen nemen en ervoor zorgdragen dat u voldoet aan de regels gesteld in de NEN2654. Daarnaast ontzorgen wij u tevens in de verplichte jaarlijkse inspectie welke moet worden uitgevoerd door een erkend branddetectiebedrijf met één van uw of onze partners. Tevens zijn wij in staat wanneer er zich een
alarm heeft voorgedaan de centrale voor u te resetten.

Uw voordelen:

 • U voldoet aan de wet-, en regelgeving
 • U heeft geen opleidingskosten en hoeft geen rekening te houden met werkroosters van de beheerder brandmeldinstallatie. Personeelswisselingen hebben geen invloed op het beheer van de brandmeldinstallatie
 • U kunt uw tijd besteden aan uw eigen werk
 • De beheerderstaken worden uitgevoerd door specialisten, dit komt de veiligheid ten goede
 • Voor een vast bedrag per maand weet u waar u aan toe bent, er zijn geen onvoorziene kosten

De kosten:
Voor een vast bedrag per maand ontzorgen wij u in het beheer, de controle en het onderhoud van uw installatie. Dit is al mogelijk vanaf € 69,- per maand! Informeer naar de voorwaarden en onze uitgebreide mogelijkheden.

Beheer op brandscheidingen
Het onderhoud en gebruik van een gebouw is dynamisch. In de loop der tijd zullen er mutaties zijn of vinden er verbouwingen plaats die de brandveiligheid niet altijd ten goede komen.
Uit ervaring weten wij dat brandscheidingen vaak defecten vertonen, veroorzaakt door werkzaamheden die in de loop der jaren zijn uitgevoerd. Een extra kabelgoot of installatie is immers zo aangebracht.
Om ervoor te zorgen dat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan en geen grote herstelkosten heeft aan het herstellen van ontstane defecten aan brandscheidingen, is het van groot belang hiervoor een beheers-protocol op te stellen en de brandscheidingen jaarlijks te laten controleren. Bovendien is de controle, het beheer en het herstel van doorvoeringen in brandscheidingen in het bouwbesluit geregeld in artikel 1.16 lid 2 Zorgplicht:

Artikel 1.16 Zorgplicht
1. Een bij of krachtens de wet aanwezige installatie als bedoeld in hoofdstuk 6 van dit besluit:
a. functioneert overeenkomstig de op die installatie van toepassing zijnde voorschriften; b. wordt adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd, en c. wordt zodanig gebruikt dat geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.
2. Na het aanbrengen of wijzigen van een kabel-, leiding- of andere doorvoer in of door een scheidingsconstructie waarvoor op grond van dit besluit een eis met betrekking tot de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of rookdoorgang geldt, wordt de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of rookdoorgang op adequate wijze gecontroleerd.

Wat Fm Portal® Veiligheid hierin voor u kan betekenen:
Aan de hand van het (nader op te stellen) beheers-protocol en logboek van de brandwerende doorvoeringen en voorzieningen in de brandscheidingen in uw gebouw, kan Fm Portal® Veiligheid de jaarlijkse controle hierop met haar inspecteurs voor u verzorgen. In het logboek worden mutatiekaarten opgenomen welke elke aannemer dient in te vullen bij werkzaamheden die worden verricht aan brandscheidingen in uw gebouw. Deze mutaties worden in de jaarlijkse inspectie meegenomen zodat er direct kan worden beoordeeld of herstel noodzakelijk is.

Projectmanagement
Naast advisering bent u ook voor projectmanagement voor, tijdens en na het treffen van brandveiligheidsmaatregelen aan uw object bij Fm Portal® Veiligheid aan het juiste adres.
Fm Portal® Veiligheid is in staat om met haar specialisten te ondersteunen of u volledig te ontzorgen in de volgende fasen:

 • Het uitvoeren van een onderzoek naar de te treffen maatregelen en/of voorzieningen;
 • Het opstellen van het PVE, ontwerp en bestek;
 • Het opstellen van een kostenraming/ begroting;
 • Het verzorgen van de aanbesteding;
 • Het voeren van prijsonderhandelingen met aannemers en het geven van een gunningsadvies;
 • Het houden van toezicht en het begeleiden van de uitvoering;
 • Het verzorgen van de oplevering en eventuele certificeringen;
 • Het opstellen van een logboek en beheers protocol.

Inspectie brand en inbraakveiligheid

In het eerste decennium van deze eeuw zijn door een groot aantal gemeenten Gebruiksvergunningen Brandveilig Gebruik afgegeven. Voorafgaand aan de afgifte van de Gebruiksvergunning heeft er vaak een globaal onderzoek plaatsgevonden naar de bouwkundige- en installatietechnische voorzieningen in uw gebouw. Wellicht heeft u aanpassingen moeten verrichten aan uw gebouw. Dat u als eigenaar of gebruiker beschikt over een gebruiksvergunning is echter geen garantie dat u ook werkelijk voldoet aan de regelgeving, of dat uw risico’s tot een minimum beperkt zijn. Het onderhoud en gebruik van een gebouw is dynamisch. In de loop der tijd zullen aanpassingen gedaan zijn die de brandveiligheid niet altijd ten goede komen. Uit ervaring weten wij dat met name boven systeemplafonds de brandscheidingen regelmatig defecten vertonen, veroorzaakt door werkzaamheden die in de loop der jaren zijn uitgevoerd.

Met een detailonderzoek van Fm Portal® Veiligheid weet u precies waar u aan toe bent en zo ja welke risico’s u op dit moment loopt. Elke brandscheiding en installatie wordt gedetailleerd onderzocht en opgetekend in een logboek. Desgewenst kunnen wij hierna het hele proces van het updaten van de brandscheidingen en/of de brandveiligheidsinstallaties over nemen in ons beheer.

QuickScan veiligheid
Wilt u als eigenaar of gebruiker van een gebouw zekerheid of de bij u toegepaste brandveiligheidsvoorzieningen afdoende zijn voor de risico’s in uw gebouw? Fm Portal® Veiligheid kan u middels een QuickScan snel duidelijkheid geven. U ontvangt een heldere rapportage zodat u precies weet of uw organisatie onnodig risico loopt.

Is uw gebouw werkelijk veilig?
In 2012 is het nieuwe Bouwbesluit 2012 in werking getreden. In de hoofdstukken 6 en 7 zijn voorschriften opgenomen voor het brandveilig gebruik van bouwwerken. Gebruikers van gebouwen waarin een verhoogd risico geldt (aantal aanwezige personen, niet- of verminderde zelfredzaamheid), moeten een Omgevingsvergunning Brandveilig Gebruik aanvragen. Deze vergunning vervangt de voormalige Gebruiksvergunning.

Naast de eisen voor het brandveilige gebruik moet elk gebouw ook voldoen aan de algemene (bouwkundige) eisen uit het Bouwbesluit 2012. Denk hierbij aan de brand compartimentering of de brandveiligheidsinstallaties.

De meeste eigenaren of gebruikers van een gebouw waarin een verhoogd risico geldt, hebben in het verleden al een gebruiksvergunning gekregen. Hiermee zou de bouwkundige situatie en het gebruik voldoende moeten zijn geregeld en gaat de eigenaar of gebruiker er vanuit dat alle risico’s maximaal zijn afgedekt.

Maar is dit werkelijk zo?
Bij de afgifte van een Omgevingsvergunning Brandveilig Gebruik gaat het bevoegd gezag, veelal de gemeente, af op de ooit verstrekte bouwvergunning voor het gebouw. In deze bouwvergunning zijn bijvoorbeeld de brandscheidingen en de brand compartimentering in het gebouw aangegeven. Deze tekeningen zijn de basis voor de af te geven Omgevingsvergunning Brandveilig Gebruik. Een inspectie voor afgifte van de vergunning gebeurt vaak slechts op hoofdlijnen door middel van een visuele inspectie.

Het probleem en het gevaar schuilt echter in zaken die men niet gemakkelijk visueel kan inspecteren. Boven de zwevende plafonds bijvoorbeeld zijn in de loop der tijd, door het uitvoeren van technische aanpassingen, defecten ontstaan aan brandscheidingen. Ongeacht alle afgegeven vergunningen blijkt dan dat bij een brand vluchtwegen uitvallen door rookverspreiding, of dat een brand ongecontroleerd en snel kan uitbreiden.

Neem geen risico!
Ongeacht het feit dat de eigenaar of gebruiker beschikt over alle benodigde vergunningen, blijft de eigenaar of gebruiker verantwoordelijk voor het op orde houden van de brandveiligheidsvoorzieningen zoals oorspronkelijk is opgetekend in de bouwvergunning van het gebouw.

Fm Portal® Veiligheid biedt u de mogelijkheid tot het uitvoeren van een QuickScan naar de staat van de bouwkundige brandveiligheidsvoorzieningen in het gebouw. In overleg met de eigenaar of gebruiker voeren wij een onderzoek uit in het gebouw. De eigenaar of gebruiker ontvangt hierna een rapportage met heldere aanbevelingen.

Vergunningsaanvragen & Gebruiksmelding
Om een gebouw of ander bouwwerk brandveilig te gebruiken moet u een aantal maatregelen nemen. Daarbij moet u zich houden aan het Bouwbesluit 2012. Bij meer risicovolle soorten gebruik moet u bovendien een omgevingsvergunning brandveilig gebruik aanvragen. Of u moet een gebruiksmelding doen.

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik.
Gaat u een gebouw gebruiken dat nachtverblijf biedt aan meer dan 10 personen? Of dagverblijf aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar? Of lichamelijk of verstandelijk gehandicapten? Zoals een ziekenhuis, kinderdagverblijf, basisschool of hotel? Dan heeft u een omgevingsvergunning brandveilig gebruik nodig. Ook voor sommige niet-bouwwerken heeft u een omgevingsvergunning brandveilig gebruik nodig. Bijvoorbeeld voor een drijvende disco of een drijvend hotel. Voor deze niet-bouwwerken gelden de regels uit de brandbeveiligingsverordening van uw gemeente.

Gebruiksmelding.
Voor het gebruik van bepaalde gebouwen is een gebruiksmelding voldoende. Dit zijn gebouwen met verblijf voor meer dan 50 personen. Bijvoorbeeld middelbare scholen, kantoren, restaurants, sportaccommodaties, winkelcentra en supermarkten.
Als u als gebruiker of eigenaar van een gebouw een van de voorgaande vergunningen moet gaan aanvragen, dan kost u dit veel tijd, en soms ergernis. Fm Portal® Veiligheid neemt alle zorgen uit uw handen en kan de vergunningaanvraag voor u verzorgen.

Adviseringen veiligheid
Gaat u verbouwen, uitbreiden of nieuw bouwen? Fm Portal® Veiligheid is gespecialiseerd in het geven van deskundig advies op het gebied van bouwkundige- en installatietechnische brandveiligheid. Wij kunnen geheel onafhankelijk gedetailleerde offertes voor u opvragen bij installateurs, bouwbedrijven en aannemers.

Wij denken met u mee en vertalen uw wensen naar oplossingen die passen binnen de relevante regelgeving.
Tevens kunnen wij een programma van eisen (PVE, tegenwoordig UPD, uitgangspuntendocument) opstellen voor een nieuwe of bestaande installatie zoals bijvoorbeeld een brandmeldinstallatie, ontruimingsinstallatie en sprinklerinstallatie. Het PvE kan daarnaast de basis vormen voor een eventuele voor certificering.

Ondersteuning eisen brandveiligheid
De eigenaar of gebruiker van een gebouw heeft vaak te maken met complexe wet- en regelgeving op het gebied van bouwkundige- of installatietechnische brandveiligheid. Vaak zijn standaardoplossingen zoals beschreven in de regelgeving niet toepasbaar. In dat geval is maatwerk noodzakelijk. Het bevoegde gezag (gemeente/brandweer) zal eisen stellen aan de uit te voeren bouwkundige- en installatietechnische aanpassingen. Fm Portal® Veiligheid beoordeelt de gestelde eisen en kan eventueel in overleg met u en het bevoegde gezag alternatieven aangeven. Uitgangspunt is dat uw gebouw maximaal veilig is tegen zo laag mogelijke kosten.

Gratis scan onderhoudscontracten blusmiddelen/noodverlichtingen/BMI etc.
Als Fm Portal® Veiligheid uw partner wordt in het beheren van uw veiligheid, zullen wij periodiek uw onderhoudscontracten bench-marken en advies uitbrengen. Zo bent u altijd verzekerd van de juiste prijs/kwaliteitsverhouding!

Vluchtwegtekeningen/ontruimingsplannen & oefeningen
Een ontruimingsplattegrond geeft duidelijk aan waar iemand zich bevindt, wat de ideale vluchtroute is en waar brandmiddelen en andere reddingsmiddelen te vinden zijn. Veiligheidsplattegronden van uw bedrijf geven een duidelijk overzicht van de situatie en zijn onmisbaar in een goed ontruimingsplan. Fm Portal® Veiligheid kan ze voor u produceren op elke gewenste maatvoering.
De ontruimingsplattegrond is een prettige houvast voor de bedrijfshulpverleners en een goede leidraad voor de professionele instanties, mochten er calamiteiten ontstaan. Aan de hand van een veiligheidsplattegrond kunnen mensen en eventuele materialen snel in veiligheid worden gebracht. Bedrijfshulpverleners kunnen snel actie ondernemen omdat de locaties van de vluchtroute en blusmiddelen bekend zijn. Hierdoor kan erger worden voorkomen en vindt er een betere afstemming met externe instanties plaats.
Het is belangrijk dat uw documenten op orde zijn en blijven. Bij wijzigingen, uitbreidingen en/of aanpassingen van uw gebouw is het nodig om de documenten zo nodig aan te passen.
Fm Portal® Veiligheid verzorgt voor u dan de vluchtwegtekeningen. Het verzorgen van ontruimingsplannen ( BHV plannen) maar ook assistentie bij ontruimingsoefeningen behoren tot onze dienstverlening.

BHV opleidingen en herhaalcursussen.
Een bedrijfshulpverlener (BHV-er) is verantwoordelijk voor het bestrijden van een beginnende brand, het verlenen van Eerste Hulp en het begeleiden van een ontruiming. Sinds 1994 eist de Arbo-wet dat elke werkgever de veiligheid van klanten en medewerkers kan garanderen door het aanstellen van BHV-er(s). Heeft u personeel in dienst? Dan bent u wettelijk verplicht voldoende personen aan te wijzen als bedrijfshulpverlener en moet er altijd een BHV‘er binnen uw bedrijf aanwezig zijn.

Houdt kennis en vaardigheden up-to-date! Dat kan middels deelname aan de eendaagse BHV Herhalingscursus. Daarmee zorgt u voor verlenging van de geldigheid van het NIBHV Diploma. Hiermee voldoet u aan de wettelijke verantwoordelijkheid voor een veilige werkplek. De BHV Herhalingscursus heeft een jaarlijks wisselend thema en blijft daardoor steeds een boeiende en afwisselende training.

Uw medewerkers hebben waarschijnlijk al een BHV opleiding genoten. Deze opleiding moet dus jaarlijks worden herhaald, een belangrijke schakel in veiligheid.
Fm Portal® Veiligheid verzorgt deze cursussen voor u!

 

Interesse ?

Stuur dan een bericht en ontvang een gratis logboekscan met advies voor uw locatie.

Logo Fm Portal Veiligheid

Fm Portal® Veiligheid
Veenderveld 34
2371 TV ROELOFARENDSVEEN
Tel: +31(0)71 331 8200

E-mail: backoffice@facilityportal.nl

[/read]